Books by Saswati Sengupta

About the Author

Saswati Sengupta teaches English literature at Miranda House, Delhi.

Chicago Manual of Style |

Free E-book Of The Month

Doña Barbara

Rómulo Gallegos

Doña Barbara

A Novel

Get it for free!

About E-books

Twitter